The Story - Chapter 3 by SPU
ใบสมัคร
หลักสูตร “THE STORY” by SPU รุ่น 3

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้
(Image size : less than 3 MB, File type : 'png', 'jpg', 'jpeg')
เรียนทุกวันพุธ (13 ครั้ง)
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.30 น.
เริ่มพุธที่ 5 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2562
ค่าธรรมเนียมในการเรียน
151,515 บาท
(พร้อมกิจกรรมต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน + ทริปกระชับมิตร 2 วัน 1 คืน)

**หลังจากการส่งข้อมูลใบสมัคร จะมี e-mail ตอบกลับยืนยันการรับข้อมูล ภายใน 48 ชม. โดยทางหลักสูตรมีกำหนดการรับในรุ่น 3 อย่างเป็นทางการ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2562 ซึ่งทางสถาบันฯ ขออนุญาตประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บ TheStoryBySPU.COM อีกครั้ง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 087-6792077 (นิล) หรือ 085-4010728 (อ้อม)
***ข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อคุณภาพในรุ่นต่อไป ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวิทยากรบางท่าน